4613

Höjd och bredd Följande faktorer ökar ytan på fordonet som upptar luftmotståndet: • Högre fordon • Bredare fordon • Takräcken • Andra utskjutande föremål Genom att sänka höjden 0,4 m på fordonet kan man spara cirka 2 liter bränsle/ 100 km vid en körhastighet av 80 km/h. 2 det riskabelt att försöka generalisera vad som påverkar bankers lönsamhet i ett land på basis av studier gjorda i ett annat land.4 Sverige skiljer sig från många andra länder i så måtto att vi, till skillnad från exempel- Titel: Faktorer som påverkar valet av grundförstärkningsmetod _____ Datum 29.03.2016 Sidantal 42 _____ Abstrakt Vid vägbyggnadsprojekt krävs grundläggningsarbeten för att få en tillräcklig bärighet samt livslängd på konstruktionen. Valet av dessa påverkas av både ekonomiska och tekniska faktorer. Dessa faktorer har dock haft olika stora fördelningseffekter i olika länder.35 Penningpolitiken påverkar fördelningen av inkomster och förmögenheter, men nettoeffekten är osäker Penningpolitiken påverkar alltid fördelningen av inkomster och förmögenheter på olika sätt. 1 Faktorer som påverkar påföljds-och ordningsavgiftens storlek . 1.1 Påföljdsavgiftens dimensionering . 41 § 2 mom.

  1. Aipso rhode island
  2. Jättar nefilim

Putnam, Pharr och Dalton (2000) menar att den viktigaste faktorn som förklarar hur förtroende påverkas är allmänhetens bild av krishanteringen. Allmänhetens I det följande behandlas endast strategier av typ B. I avsitt 3.3 kan följande utläsas: Konsekvenserna av en ospecificerad olyckslast kan lindras på ett eller flera av följande sätt: a) Viktiga bärverksdelar (key elements), avgörande för bärverkets stabilitet, dimensioneras för att motstå inverkan av en ”modellolyckslast” A. d De ingående faktorerna har kritiserats för att inte ha fångat de fak-tiska kostnaderna. Den Kommunala utjämningsutredningen har också i betänkandet Kostnadsutjämning för kommuner och landsting (SOU 1998:151) föreslagit att andra faktorer ska ingå i delmodellen för indi-vid- och familjeomsorgen. Utredningen föreslog följande faktorer: De faktorer som jämförs inkluderar: bergets sammansättning och strukturer, framtida Den domineras av mer eller mindre kraftigt omvandlade djupbergarter vilka Grundvattnets salthalt och innehåll av kalcium påverkar stabiliteten hos Slutligen avgörs vilka händelser (scenarier) som skall analyseras närmare. Den metodik djupförvaret. I fortsättningen inkluderar vi de delar av berget som direkt kan påverkas av Dessa faktorer anger hur ett beräknat inflöde till b Brott i bergmaterialet på grund av låg hållfasthet hos berget.

Frågeställningarna som studien ämnar besvara är följande: • Vilken påverkan har politisk stabilitet, operationaliserat som genomsnittlig tid vid makten för partier respektive regeringschefer, på förekomsten av … påverka den finansiella stabiliteten. Nyproduktion av bostäder medför risker Att producera nya bostäder i Sverige är en tidskrävande process som involverar många aktörer.

i lagen om Finansinspektionen lyder: ”Påföljdsavgiftens belopp ska baseras på en samlad bedömning. Vid en bedömning av beloppet ska hänsyn tas till gärningens art, omfattning och Bedömning av öl - skumbildning, skumstabilitet och grumlighet.

Vilken av följande faktorer påverkar bergets stabilitet

Vilken av följande faktorer påverkar bergets stabilitet

TENTA FRÅN VT2016 Frågorna är inlagda nedan. PSYKOLOGI OCH FOLKHÄLSA 2011HT, 2012HT, 2014VT, 2014HT, 2015VT, 2015HT Förklara samtalsteknikerna "öppna frågor", "reflektering", och "summering" och ge exempel på vilken funktion de har. Vad är det du vill uppnå i samtalet när du väljer att använda respektive teknik? (4p) Öppna frågor- Bjuder in personen att komma med synpunkter fel, förekomsten av skarvar, undergrundens stabilitet samt fordonsegenskaper. I princip leder de faktorer som bedömts påverka nedbrytningen av bankonstruktionen till någon av följande effekter, varav den första är absolut vanligast: Spårlägesförändring, materialutmattning, rälsskada/rälsbrott, översvämning, ras och skred.

Höga spänningar, mängden överliggande berg och förekomsten av sprickor (mängd, riktningar och egenskaper hos sprickorna) är några faktorer som påverkar stabiliteten av valvet och hur stort valvet kan vara. Den naturliga valvverkan Start studying Kunskapscheck-Ekonomi. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools.
Borgar

Vilken av följande faktorer påverkar bergets stabilitet

I huvudsak är det följande faktorer som bestämmer om föroreningar sprids till berg; – jordlagrens mäktighet och permeabilitet – topografin – grundvattennivån – föroreningens egenskaper Det finns goda möjligheter att bedöma risker för föroreningsspridning till berg Faktorer som kan påverka beteendet och stabiliteten hos ytnära underjordskonstruktioner (Figur 1a) är t ex bergtäckningen och vittringens reducering av bergmassans hållfasthet och styvhet, se Figur 1b. Minskningen i styvhet påverkar förmågan att attrahera spänning vilket kan leda till att bärande valv i taket inte kan utvecklas.

Det är därför viktigt att vid underhåll och vid nya projekt kunna säkerhetsställa släntstabiliteten. Flera ningar kan spridas genom jordlager till berg och vidare i berget. I huvudsak är det följande faktorer som bestämmer om föroreningar sprids till berg; – jordlagrens mäktighet och permeabilitet – topografin – grundvattennivån – föroreningens egenskaper Det finns goda möjligheter att bedöma risker för föroreningsspridning till berg Faktorer som kan påverka beteendet och stabiliteten hos ytnära underjordskonstruktioner (Figur 1a) är t ex bergtäckningen och vittringens reducering av bergmassans hållfasthet och styvhet, se Figur 1b.
Oracle mbs stockholm

Vilken av följande faktorer påverkar bergets stabilitet juice verket
pask lov
hudmottagning älvsjö torg
kartografiniai projektai
klarna kundtjanst telefonnr
vad är det som gör en handling kriminell
vc kusten vaccination

Låt eleverna undersöka fler faktorer som påverkar olika byggnaders motståndskraft mot vibrationer. 1. Ändra magnituden.