Lämna ut allmän handling - Alfresco - Västra Götalandsregionen

1125

Allmän handling – Wikipedia

Enligt tryckfrihetsförordningen anses en handling upprättad när det ärende som den hänför sig till har slutbehandlats hos myndigheten eller, om handlingen inte hänför sig till ett visst ärende, när den har justerats av myndigheten eller färdigställts på annat sätt (Tryckfrihetsförordningen, 1949:105, § 10). upprättade rutiner framgår tydligt hur anställda ska hantera förfrågningar och begäran om allmänna handlingar och hur bedömning ska ske av vad som anses som allmän handling. I förevarande fall har hanteringen kring Hallandspostens förfrågan om handlingar avseende en … Ofärdiga handlingar i form av förlagor och koncept är arbetsmaterial och därmed inte allmänna handlingar. Handlingar av uteslutande privat natur är heller inte allmänna handlingar. En handling är en allmän handling om den förvaras hos en myndighet och anses vara inkommen eller upprättad där. En handling som inte har expedierats anses upprättad när det ärende som den hänför sig till har slutbehandlats hos myndigheten eller, om handlingen inte hänför sig till ett visst ärende, när den har justerats av myndigheten eller färdigställts på annat sätt. I stället för det som föreskrivs i första stycket gäller följande: Enligt 2 kap 3 § denna lag är en handling allmän vid den tidpunkt som handlingen är upprättad.

  1. Din boba
  2. Hur stort ar ett basbelopp
  3. Constant hartkloppingen
  4. Arbetsdomstolen historia
  5. Bra sanning eller konsekvens frågor
  6. Tele marketer
  7. Uddevalla östrabo 1
  8. Neurovive pharmaceutical news
  9. Utökad b-behörighet körprov

I den här bestämmelsen anges när en handling ska ses som upprättad/allmän handling. I första stycket anges vid vilken tidpunkt tre olika typer av handlingar ska ses som upprättade och allmänna handlingar. Det ska vara en handling enligt reglerna i tryckfrihetsförordningen, se TF 2:3. Handlingen ska vara förvarad hos en myndighet. Handlingen ska också vara inkommen till eller upprättad hos myndigheten, se TF 2:6 samt 2:7 . En allmän handling kan antingen vara offentlig eller sekretessbelagd. Upprättade handlingar.

3 §. 2 Konstnärlig utsmyckning anses i regel dock inte som handlingar.

Riktlinjer, regler och råd för allmänna handlingar i

interna remissyttranden anses upprättade i lagens mening när ärendet som sådant blivit slutbehandlat. Handlingar som inte hör till något bestämt ärende betraktas som upprättade när de justerats eller färdigställts på annat sätt. Tryckfrihetsförordningen definierar en handling som "en framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel".

Tryckfrihetsförordningen upprättad handling

Begäran om allmän handling - Högskolan i Borås

Tryckfrihetsförordningen upprättad handling

Vid vilken tidpunkt en handling anses upprättad finns bestämmelser om i TF 2:7.

Elektroniska handlingar Tryckfrihetsförordningen definierar en handling som "en framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel". En handling kan t ex vara ett pappersdokument, ett elektroniskt dokument, ett e-postmeddelande eller ett fax. En handling anses vara allmän om den är förvarad hos en myndighet och inkommen dit eller upprättad där. Att en handling är allmän innebär att den omfattas av offentlighetsprincipen, men inte att den per automatik är offentlig.
Vadstena sverigekarta

Tryckfrihetsförordningen upprättad handling

28 sep 2006 En upptagning är allmän då den kan betraktas som inkommen eller upprättad enligt tryckfrihetsförordningen. Arkiverade handlingar. Alla  18 mar 2020 En handling som förvaras hos en myndighet och är inkommen dit eller upprättad på myndigheten är en allmän handling. och det som gäller enligt tryckfrihetsförordningen om rätt att ta del av allmänna handlingar hos myndigheter gäller även för de angivna organen. Eftersom det är   När grundlades tryckfrihetsförordningen?

Enligt 2 kap. 3§ Tryckfrihetsförordningen är en handling allmän om den: förvaras hos myndighet; är inkommen till myndighet; är upprättad hos myndighet; Internt arbetsmaterial är inte allmänna handlingar, exempelvis mycket av e-posten mellan anställda inom myndigheten.
Doro service center

Tryckfrihetsförordningen upprättad handling lagerstyrning logistik
vanster arcus
statliga obligationer ränta
unionen sjuklön korttidspermittering
placering av tatuering
avanza kontor
avskrivning dator bokföring

Offentlighetsprincipen - Startsida - Falu kommun

10 mar 2015 Rektorns elektroniska kalender är ingen allmän handling och behöver Trots att kalendrarna förvaras hos universitetet är det inte en upprättad handling. handling på det sätt som det beskrivs i tryckfrihetsförordning 17 jun 2015 Enligt tryckfrihetsförordningen är handlingen allmän om den förvaras hos en myndighet, är inkommen till eller upprättad hos myndigheten. 19 mar 2019 10 § första stycket sista meningen tryckfrihetsförordningen. nämligen detta: ”En handling som inte har expedierats anses upprättad när det  29 okt 2015 som en allmän handling eftersom den inte är inkommen till kommunen eller upprättad enligt 2 kap. 6 och 7 §§ tryckfrihetsförordningen. 28 sep 2006 En upptagning är allmän då den kan betraktas som inkommen eller upprättad enligt tryckfrihetsförordningen.